6134437913

نصبنام :کامران فلاحیشماره تلفن :6134437913شهرستان :اهوازمرکز مخابراتی :ولیعصربستر ارتباطی :زوج سیم ADSLموبایل :09163029543وضعيت مشترک :آماده به نصبتاريخ وضعيت :08:34 1403/04/31نام کاربري اينترنت :6134437913کلمه عبور اينترنت :475086آدرس :ملی راه بهزاد شهر جدید خ مانی 2 بین قیصر امین پور 7و8 مجتمع امید 5

6134435001

نصبنام :ثریا نصیریشماره تلفن :6134435001شهرستان :اهوازمرکز مخابراتی :ولیعصربستر ارتباطی :زوج سیم ADSLموبایل :09169811909وضعيت مشترک :آماده به نصبتاريخ وضعيت :08:34 1403/04/31نام کاربري اينترنت :6134435001کلمه عبور اينترنت :450590آدرس :زیتون کارمندی خ جهانگیری بین زهره وزاویه پلاک10

6135532938

نصب نام :سعید دشت بزرگیشماره تلفن :6135532938شهرستان :اهوازمرکز مخابراتی :آزادیبستر ارتباطی :زوج سیم ADSLموبایل :09160617790وضعيت مشترک :آماده به نصبتاريخ وضعيت :08:24 1403/04/31نام کاربري اينترنت :6135532938کلمه عبور اينترنت :126933آدرس :فاز 1 منازل کاویان 1 خیابان اول

6135514794

نصبنام :رضا شکاری مقدمشماره تلفن :6135514794شهرستان :اهوازمرکز مخابراتی :آزادیبستر ارتباطی :زوج سیم ADSLموبایل :09163217027وضعيت مشترک :آماده به نصبتاريخ وضعيت :08:24 1403/04/31نام کاربري اينترنت :6135514794کلمه عبور اينترنت :524031 آدرس :یزیبا شهر خ عچرش محوطه ششم پ 42

6135718181

نصب نام :محمدحسن برهمنشماره تلفن :6135718181شهرستان :اهوازمرکز مخابراتی :آزادی -کافو9بستر ارتباطی :زوج سیم ADSLموبایل :09396634399وضعيت مشترک :آماده به نصبتاريخ وضعيت :06:34 1403/04/30نام کاربري اينترنت :6135718181کلمه عبور اينترنت :332584آدرس :فاز1 پادادشهر خ اسفند شرقی پ 70

6133350869

نصب نام :سید میلاد نصراله زادهشماره تلفن :6133350869شهرستان :اهوازمرکز مخابراتی :گلستانبستر ارتباطی :زوج سیم ADSLموبایل :09167286531وضعيت مشترک :آماده به نصبتاريخ وضعيت :08:14 1403/04/30نام کاربري اينترنت :6133350869کلمه عبور اينترنت :307167 آدرس :کوی مجاهد خ فضیلت 3 پ 10

6133343263

نصبنام :محمود باغبانیانشماره تلفن :6133343263شهرستان :اهوازمرکز مخابراتی :گلستانبستر ارتباطی :زوج سیم ADSLموبایل :09163231776وضعيت مشترک :آماده به نصبتاريخ وضعيت :08:14 1403/04/30نام کاربري اينترنت :6133343263کلمه عبور اينترنت :526418 آدرس :بهارستان منازل فاز 2 مخابرات خ پیام 8 پ 7

6134463522

خرابی ابراهیم خلیفی قایم کوی ملت فاز 3 خ 11 پ8 6134463522 372955 09165142016

6135527507

خرابی زهرا سمیع پادادشهر خیابان 17 غربی 6135527507 449360 09166019934

6135514850

خرابی صبانت حسام سلامت خیابان امام شرقی کوچه روبروی یوسفی کوچه شهیدیغمایی پلاک 1 61135514850 2MEU12 09391379337