6133729542

نصب نام :علیرضا کاظمیشماره تلفن :6133729542شهرستان :اهوازمرکز مخابراتی :گلستانبستر ارتباطی :زوج سیم ADSLموبایل :09166175438وضعيت مشترک :آماده به نصبتاريخ وضعيت :08:50 1400/06/25نام کاربري اينترنت :6133729542کلمه عبور اينترنت :817097دریافت مجدد کلمه عبور اینترنتآدرس :شهرک دانشگاه خ 22 دانشجو مجتمع ارمان 4 ط 5 واحد 15

6133757500

نصب نام :محمدصادق نیکوشماره تلفن :6133757500شهرستان :اهوازمرکز مخابراتی :گلستان -کافو22بستر ارتباطی :زوج سیم ADSLموبایل :09396119631وضعيت مشترک :آماده به نصبتاريخ وضعيت :08:50 1400/06/25نام کاربري اينترنت :6133757500کلمه عبور اينترنت :674565دریافت مجدد کلمه عبور اینترنتآدرس :گلستان خ اصفهان بین دی و بهمن مجتمع مائده

6133790354

نصب نام :جبار چلداویشماره تلفن :6133790354شهرستان :اهوازمرکز مخابراتی :انقلاببستر ارتباطی :زوج سیم ADSLموبایل :09015012820وضعيت مشترک :آماده به نصبتاريخ وضعيت :14:10 1400/06/24نام کاربري اينترنت :6133790354کلمه عبور اينترنت :602451دریافت مجدد کلمه عبور اینترنتآدرس :شیخ بها خ کاشف بین کیان و شیخ بها پ 130

6135533515

نصب نام :سید سلمان غرابیشماره تلفن :6135533515شهرستان :اهوازمرکز مخابراتی :آزادیبستر ارتباطی :زوج سیم ADSLموبایل :09163169575وضعيت مشترک :آماده به نصبتاريخ وضعيت :10:25 1400/06/25نام کاربري اينترنت :6135533515کلمه عبور اينترنت :694353دریافت مجدد کلمه عبور اینترنتآدرس :اخر اسفالت خ 5 صالح بین نشان و نامدار پ 16

6135593196

نصب نام :عباس میاحیشماره تلفن :6135593196شهرستان :اهوازمرکز مخابراتی :آزادی -کافو3بستر ارتباطی :زوج سیم ADSLموبایل :09371217720وضعيت مشترک :آماده به نصبتاريخ وضعيت :14:34 1400/06/24نام کاربري اينترنت :6135593196کلمه عبور اينترنت :202213دریافت مجدد کلمه عبور اینترنتآدرس :فاز2 پاداد شهر خ 29 پ3

6133736431

خرابی خرابی نام :خلیل بنی خاندانشماره تلفن :6133736431 اطلاعات تلفن ثابتتلفن همراه :09163032659نام کاربري اينترنت :6133736431کلمه عبور اينترنت :6431آدرس :خیابان پهلوان غربی روبروی پل صیاد شیرازی مجتمع پهلوان واحد 7 پلاک 137

6132906242

نصب نام :رضا دهناشی دورکیشماره تلفن :6132906242شهرستان :اهوازمرکز مخابراتی :رجایی-کافو21بستر ارتباطی :زوج سیم ADSLموبایل :09358003990وضعيت مشترک :آماده به نصبتاريخ وضعيت :15:29 1400/06/24نام کاربري اينترنت :6132906242کلمه عبور اينترنت :842254دریافت مجدد کلمه عبور اینترنتآدرس :کوی رمضان خ 23 رضوان پ 21

6133928615

نصب نام :محمود هنردوستشماره تلفن :6133928615شهرستان :اهوازمرکز مخابراتی :چمران -کافو9بستر ارتباطی :زوج سیم VDSLموبایل :09168051366وضعيت مشترک :آماده به نصبتاريخ وضعيت :13:30 1400/06/24نام کاربري اينترنت :6133928615کلمه عبور اينترنت :8615دریافت مجدد کلمه عبور اینترنتآدرس :کیانپارس-خیابان17شرقی-نبش فرعی بطرف خیابان 18 مجتمع سر دو نبش-مجتمع ماهان-واحد17

6133215220

خرابی نام :مهدي کـمائيشماره تلفن :6133215220 اطلاعات تلفن ثابتتلفن همراه :09168158934نام کاربري اينترنت :6133215220کلمه عبور اينترنت :8038گستان بهارستارن شهرکـ الهيه سبحان1

6133779881

خرابی نام :محمدعلی شتلی زادهشماره تلفن :6133779881 اطلاعات تلفن ثابتتلفن همراه :09161187682نام کاربري اينترنت :6133779881کلمه عبور اينترنت :921883آدرس :کمپلو شمالی خ ناصرخسرو نبش دهقان مطلق خانه بازی رستا