پاسخ نصب

کارهای انجام شده

کانفیگ مودم انجام شد / تست پریزانجام شد / تست خط تلفن درب منزل انجام شد / تست شبکه داخلی و کامپیوتر انجام شد .

تحویل مشترک گردید .