پاسخ رفع خرابی

پاسخ رفع خرابی انجام شده

خط تلفن از پست تا درب منزل برسی شد / خط تلفن از سر خط برسی شد  

کانفیگ مودم انجام شد / تست پریزانجام شد / تست خط تلفن درب منزل انجام شد / تست شبکه داخلی و کامپیوتر انجام شد .

snr دانلود             و snr آپلود              می باشد.