پاسخ رفع خرابی انجام نشده

پاسخ رفع خرابی 

خط تلفن از پست تا درب منزل برسی شد / خط تلفن از سر خط برسی شد .

شبکه داخلی کامل بررسی شد مشکل از شبکه مرکز مخابراتی می باشد.

لطفا به مرکز مخابراتی ارجاع گردد .